06 – 51 98 48 20 contact@bodymindtherapy.nl

Algemene voorwaarden

Hier volgen de algemene Voorwaarden van BodyMindTherapy.nl, verder te noemen BMT statutair gevestigd te Breda.

 

Artikel 1. Geldigheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten gedaan aan of aangegaan met derden ter zake van door of vanwege BMT gegeven consulten en gedane leveringen.

1.2 Eventueel toepasselijke algemene voorwaarden van de contractant blijven onverlet voor zover niet in strijd met de algemene voorwaarden van BMT In het geval dat het bepaalde in de algemene voorwaarden van de contractant in strijd is met het bepaalde in deze algemene voorwaarden, is het bepaalde in deze algemene voorwaarden bindend.

1.3 Gehele of gedeeltelijke afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts mogelijk indien en voor zover tussen partijen schriftelijk overeengekomen.

Artikel 2. Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen, in welke vorm ook door BMT gedaan, zijn vrijblijvend en dienen als een geheel te worden beschouwd, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

2.2 De meeste door BMT genoemde prijzen en tarieven zijn btw-vrij. Dit geldt niet voor sommige producten die vallen binnen de pakketten.

Artikel 3. Aanmelding pakketten

3.1 Na aanvaarding van de opdracht is BMT slechts gehouden tot het naar beste weten en kunnen uitvoeren van de tot stand gekomen overeenkomst.

3.2 Na aanvaarding van de opdracht is de contractant verplicht een aanbetaling te doen overeenkomstig de voorwaarden van het pakket.

Artikel 4. Algemene Betalingsvoorwaarden

4.1 Betaling van de volledige opdracht t.a.v. een pakket dient te geschieden nadat BMT heeft aangegeven dat het pakket klaar is voor inzage. De contractant is verplicht de betaling te voldoen zoals afgesproken tijdens het intakegesprek.

4.2 Betaling van de therapiesessies dient binnen 14 dagen na de sessie te geschieden op een door BodyMindTherapy.nl aan te wijzen rekening onder vermelding van het factuurnummer.

4.3 Betaling in termijnen is alleen mogelijk na schriftelijke toestemming van BodyMindTherapy.nl waarbij de betalingsafspraken zijn vastgelegd. Een verzoek tot gespreide betaling dient gelijktijdig met de inschrijving schriftelijk of per e-mail te worden gedaan. Wanneer BMT akkoord gaat met betaling in termijnen, is zij gerechtigd een nader vast te stellen bedrag ter zake van administratiekosten bij de contractant in rekening te brengen.

4.4 BMT behoudt zich het recht voor om betaling in termijnen slechts toe te staan na het ondertekenen van een machtiging tot incasso door de contractant, waarbij BMT de betalingstermijnen op vooraf vastgestelde data bij de contractant incasseert. Bij een storno brengt BMT extra administratiekosten in rekening.

4.5 Bij niet-tijdige betaling van pakketten of sessies wordt de contractant geacht van rechtswege in verzuim te zijn, zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist. Bij verzending van een betalingsherinnering is BMT gerechtigd een nader vast te stellen bedrag terzake van administratiekosten in rekening te brengen. Bij niet-tijdige betaling zal BMT gerechtigd zijn, boven het aan haar verschuldigde, de wettelijke rente vermeerderd met 3% in rekening te brengen vanaf de vervaldag, waarbij een gedeelte van de maand berekend wordt als een volle maand.

4.6 Alle kosten vallende op de inning van enig door de contractant aan LIP verschuldigd bedrag – gerechtelijk dan wel buitengerechtelijk – zijn voor rekening van de contractant. Buitengerechtelijke incassokosten zijn door de contractant verschuldigd in ieder geval waarin BMT zich voor de invordering van de hulp van een derde heeft verzekerd. Zij bedragen 15% van het opeisbaar te vorderen bedrag, eventueel te vermeerderen met omzetbelasting met een minimum van € 500,– eventueel te vermeerderen met omzetbelasting. Uit het enkele feit dat BMT zich heeft verzekerd van de hulp van een derde, blijkt de grootte van en de gehoudenheid tot betaling van de buiten-gerechtelijke kosten.

Artikel 5. Annuleren consult

5.1 Annulering van een consult zijdens de contractant is uitsluitend mogelijk wanneer de annulering schriftelijk of per e-mail geschiedt tot 24 uur voor aanvang van het consult. Bij latere annulering van het consult is BMT gerechtigd het volledige bedrag van het consult bij de contractant in rekening te brengen.

5.2 Alle kosten vervallen als iemand de vrijgekomen plek inneemt. De contractant ontvangt hierover bericht.

5.3 De contractant kan EENMALIG (als beider agenda’s dat toelaten) binnen 9 dagen een nieuwe sessie boeken als de contactant binnen 24 uur voor aanvang niet kan komen vanwege onvoorziene omstandigheden. De contractant betaalt dan alleen 30 euro* wijzigingskosten.

5.4 Overmacht (kapot vervoermiddel etc.) : BMT berekent 30 euro kosten en de contractant kan een vervangende zoomsessie boeken. Dat mag ook op een later moment, maar wel binnen 5 dagen. Of de contractant boekt binnen 9 dagen een nieuwe sessie. Als in beider agenda’s daar ruimte voor is.

5.5 Vergeten sessies worden altijd volledig in rekening gebracht.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1 BMT is nimmer aansprakelijk voor enigerlei schade voortvloeiende uit of verband houdende met door haar gedane aanbiedingen of gesloten overeenkomsten, behoudens indien er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van BMT.

6.2 Met inachtneming van hetgeen hieromtrent elders in deze algemene voorwaarden is gesteld, is BMT nimmer aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, voortvloeiende uit of verband houdende met wijziging in het programma (pakket).

6.3 De contractant is gehouden zowel BMT als de onder lid 2 van dit artikel bedoelde personen te vrijwaren tegen mogelijke aanspraken van derden.

6.4 BMT is nimmer aansprakelijk voor enigerlei schade voortvloeiende uit het gebruik van door of via haar aangeleverde opnames of lesmateriaal.

6.5 Met inachtneming van het hiervoor gestelde reikt de aansprakelijkheid van BMT nimmer verder dan tot een maximumbedrag van de door haar in rekening gebrachte kosten, terwijl haar aansprakelijkheid voorts nimmer verder reikt dan de dekking van de door BMT afgesloten aansprakelijkheidsverzekering.

6.6 In de bedingen in bovenstaande artikelen wordt de aansprakelijkheid van BMT uitgesloten voor zover dit niet in strijd is met dwingendrechtelijke bepalingen.

Artikel 7. Geschillen

7.1 Alle geschillen, waaronder begrepen die geschillen welke slechts door één partij als zodanig worden beschouwd voortvloeiende uit of verband houdende met aanbiedingen of overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of betreffende de voorwaarden zelve en haar uitleg of uitvoering, zijn onderworpen aan het oordeel van de klachtencommissie van BodyMindTherapy.nl

Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is overigens het Nederlands recht toepasselijk.

Januari 2024