NIEUW: NES

Algemene voorwaarden

Wijziging en annulering

Sessies kunnen tot 48 uur voor aanvang zowel gratis gewijzigd worden naar een andere datum en/of tijd, of geannuleerd worden. Vindt de wijziging of annulering plaats binnen 48 uur voor aanvang, dan wordt 100% van de sessiekosten* aan je doorbelast. Deze regel geldt ook als je een afspraak vergeet. Indien de vrijgekomen plek ingevuld kan worden door iemand anders, worden er geen kosten in rekening gebracht. Je ontvangt hierover dan bericht.

Is er sprake van overmacht, bijvoorbeeld vanwege problemen met openbaar vervoer, dan worden weliswaar de kosten in rekening gebracht, maar kun je – of de sessie per ZOOM alsnog volgen op de gereserveerde tijd – of kun je binnen een week een ZOOMsessie boeken van 3/4 kwartier

* kosten die in rekening gebracht worden betreffen de compensatie voor de gereserveerde tijd.

Betalingsvoorwaarden

Betaling van de therapiesessies dient binnen 14 dagen na de sessie te geschieden op een door BodyMindTherapy.nl aan te wijzen rekening onder vermelding van het factuurnummer.

Bij niet tijdige betaling wordt de contractant geacht van rechtswege in verzuim te zijn, zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist. Bij verzending van een betalingsherinnering is BodyMindTherapy.nl gerechtigd een nader vast te stellen bedrag terzake van administratiekosten in rekening te brengen. Bij niet tijdige betaling zal BodyMindTherapy.nl gerechtigd zijn, boven het aan haar verschuldigde, de wettelijke rente vermeerderd met 3% in rekening te brengen vanaf de vervaldag, waarbij een gedeelte van de maand berekend wordt als een volle maand.

Alle kosten vallende op de inning van enig door de contractant aan BodyMindTherapy.nl verschuldigd bedrag – gerechtelijk dan wel buitengerechtelijk – zijn voor rekening van de contractant. Buitengerechtelijke incassokosten zijn door de contractant verschuldigd in ieder geval waarin BodyMindTherapy.nl zich voor de invordering van de hulp van een derde heeft verzekerd. Zij bedragen 15% van het opeisbaar te vorderen bedrag, eventueel te vermeerderen met omzetbelasting. Uit het enkele feit dat BodyMindTherapy.nl zich heeft verzekerd van de hulp van een derde, blijkt de grootte van en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

BodyMindtherapy.nl is te allen tijde gerechtigd gemaakte afspraken te annuleren, indien de contractant in verzuim is en rekeningen ondanks verstuurde herinnering onbetaald blijven.

Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG

Vanaf 25 mei 2018 zijn er nieuwe regels m.b.t. privacybescherming. Mijn praktijk en mijn werkwijze voldoen aan de verplichte maatregelen die in de nieuwe Europese privacywetgeving zijn opgenomen. Hiertoe behoren onder meer:

– het bijhouden van een register van verwerkingsactiviteiten

– het uitvoeren van veiligheidscontroles m.b.t. cliëntendossiers

– het via een behandelovereenkomst aantonen dat de cliënt op de hoogte is en toestemming heeft gegeven voor het vastleggen van gegevens in het cliëntendossier.

Als je wilt, kun je het register inzien. Hierin vind je gegevens over verwerkingsactiviteiten en kun je zien op welke wijze digitale en papieren dossiers zijn beveiligd. Daarnaast heb je als cliënt de nieuwe behandelovereenkomst hetzij tijdens de intake hetzij tijdens je eerste sessie na 25 mei overhandigd gekregen en ondertekend.

Doeleinden van de persoonsgegevens die door mij worden verwerkt.

Behalve de AVG, zijn de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) en de beroepscode van mijn beroepsvereniging en van het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) van toepassing op mijn werk. Deze zijn van invloed op de doeleinden waarvoor ik persoonsgegevens vastleg. Om die reden ga ik als volgt om met persoonsgegevens:

  1. Dossierplicht

Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) ben ik als zorgverlener verplicht een medisch dossier bij te houden.Daarnaast wordt er verslag gedaan van de werkwijze tijdens de behandeling en resultaat. Je mag dit dossier inzien en wijzigingen laten aanbrengen. Ook het wissen van gegevens behoort tot de rechten van de cliënt.

  1. Bewaartermijn

De hoofdregel voor het bewaren van medische dossiers staat in de WGBO. Dat is 15 jaar, gerekend vanaf de datum van vastlegging van ieder afzonderlijk gegeven. De termijn kan langer zijn indien dit noodzakelijk is met het oog op de behandeling (bijvoorbeeld indien iemand een chronische ziekte heeft).

  1. Beroepsgeheim

Voor mij als therapeut geldt op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim een geheimhoudingsplicht.

Je privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Jouw dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ik ga uiteraard zorgvuldig om met persoonlijke gegevens en zorg ervoor dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens. Gegevens in het dossier kunnen gebruikt worden voor het informeren van andere zorgverleners, bijvoorbeeld de huisarts. Dit gebeurt alleen bij jouw expliciete toestemming. Daarnaast worden NAW gegevens op de factuur vermeld. Mocht er een noodgeval zijn, waardoor ik mijn werkzaamheden niet kan uitvoeren, is een door mij aangewezen zaakwaarnemer bevoegd gegevens uit het dossier in te zien, bijvoorbeeld voor het telefonisch informeren over mijn afwezigheid.

 Meer informatie en formulieren vind je op de website van de beroepsvereniging SBLP www.sblp.nl

Heb je een klacht?

Ik ben als therapeut ingeschreven in het RBCZ-register en daardoor onderhevig aan het tuchtrecht, dat verzorgd wordt door de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ).

Als je een klacht hebt over mij als therapeut of mijn manier van werken, dan kun je, als we er samen niet uitkomen, een klacht indienen bij het College van Beroep. Via https://www.tcz.nu/u-heeft-een-klacht.html vind je de procedure hoe dat in zijn werk gaat. Je kunt via de TCZ ook een klaagschriftformulier downloaden.